Zmiana polityki prywatności w zakresie plików cookies dla serwisu TREDOS.pl link Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
logowanie
Login:
Hasło:
Regulamin

REGULAMIN usług świadczonych drogą elektroniczną

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

 • Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez przedsiębiorstwo pod firmą TREDOS  z siedzibą w Poznaniu (61-244) przy ulicy Lwa 19/8; NIP 778-136-20-60; REGON 301290410, z wykorzystaniem serwisu internetowego www.tredos.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2

 1. Regulamin określa w szczególności:
  • 1)  rodzaj, zakres i warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną,
  • 2)  tryb zawierania Umów oraz ich rozwiązywania,
  • 3)  tryb postępowania reklamacyjnego, zasady odpowiedzialności, prawa i obowiązki stron Umowy,
  • 4)  zasady ochrony danych osobowych,
 2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w Serwisie w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie

Rozdział II Definicje i specyfikacja techniczna

§ 3

 1. Ilekroć w Regulaminie używa się wymienionych poniżej terminów należy przez nie rozumieć
  • 1)  Regulamin - niniejszy regulamin,
  • 2)  Ustawa o ś.u.d.e. - ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  • 3)  Prawo telekomunikacyjne - ustawę z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2001 Nr 73 poz. 852 z późn. zm.),
  • 4)  KC - ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U.1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.),
  • 5)  Ustawa o o.d.o.- ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.),
  • 6)  Usługodawca - przedsiębiorstwo pod firmą TREDOS z siedzibą w Poznaniu (61-244) przy ulicy Lwa 19/8; NIP 778-136-20-60; REGON 301290410,
  • 7)  Serwis - system stron internetowych Usługodawcy www.tredos.pl przeznaczony do świadczenia Usług oraz do prezentacji informacji handlowych Usługodawcy,
  • 8)  Użytkownik - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej korzystającą z Serwisu w sposób niewymagający rejestracji i logowania do Serwisu,
  • 9)  Użytkownik Konta - korzystającą z Serwisu osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która dokonała rejestracji w Serwisie i posiada w nim aktywne Konto użytkownika,
  • 10)  Usługobiorca - podmiot korzystający z Usług Usługodawcy jako strona Umowy o świadczeniu Usług, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do właściwej ewidencji działalności gospodarczej, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania Regulaminu, a także podmiot, który zamówi świadczenie Usług na zasadach określonych w Regulaminie,
  • 11)  Usługi - usługi świadczone w oparciu o Regulamin przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pomocą systemów teleinformatycznych, z wykorzystaniem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
  • 12)  Telesprzedaż - sklep z Usługami dostępny pod wskazanym przez Usługodawcę numerem telefonu, obsługujący proces sprzedaży Usług kanałem telefonicznym,
  • 13)  Link sponsorowany - link (linki) kampanii reklamowej systemu Google AdWords, skonfigurowanej przez Usługodawcę według słów kluczowych o najlepszej jakości dla działalności Usługobiorcy, wyświetlany w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki internetowej Google i kierujący do profilu biznesowego Usługobiorcy w Serwisie, aktywny do wyczerpania określonych w Umowie środków pieniężnych lub limitu kliknięć,
  • 14)  Cennik Usług - zbiór cen Usług świadczonych przez Usługodawcę w oparciu o Regulamin, będący załącznikiem do Regulaminu oraz publikowany w całości lub częściowo na stronach Serwisu,
  • 15)  Oferta - ofertę świadczenia Usług wraz z ich wyceną złożoną odbiorcy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności pocztą elektroniczną, faksem lub telefonicznie, stanowiącą zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu KC,
  • 16)  Formularz rejestracyjny - formularz będący częścią Serwisu wypełniany przy rejestracji i służący do założenia Konta w Serwisie
  • 17)  Konto - zbiór zasobów i ustawień utworzonych w ramach Serwisu dla Użytkownika Konta służących do nabywania Usług i zarządzania nimi,
  • 18)  Formularz zakupu usługi - formularz będący częścią Serwisu wypełniany przez Usługobiorcę lub przez konsultanta Telesprzedaży w celu zakupienia Usług i zawarcia Umowy,
  • 19)  Umowa - obowiązującą Umowę o świadczenie drogą elektroniczną Usług oferowanych przez Serwis zawartą pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą na odległość za pośrednictwem Serwisu lub Telesprzedaży, a także bezpośrednio w siedzibie Usługodawcy lub poza lokalem Usługodawcy w siedzibie Usługobiorcy,
  • 20)  System - system teleinformatyczny jako zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,
  • 21)  Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
  • 22)  Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej,
  • 23)  Baza Danych - zbiór niezależnych danych oraz innych materiałów i elementów zgromadzonych poprzez tworzenie profili biznesowych Usługobiorców, przechowywanych i porządkowanych elektronicznie w ramach Serwisu oraz udostępnianych Użytkownikowi poprzez Serwis indywidualnie w sposób elektroniczny, jako zbiór wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego Usługodawcy w celu jego sporządzenia, weryfikacji i prezentacji zawartości.

§ 4

 1. Serwis jest systemem stron internetowych umieszczonych na serwerze sieciowym, opartym na publicznie dostępnych i otwartych standardach, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających bazy danych, pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami.
 2. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane są po stronie Usługobiorcy następujące środki techniczne:
  • 1)  komputer lub podobnie działające urządzenie, stacjonarne lub mobilne, zaopatrzone w połączenie z siecią Internet,
  • 2)  przeglądarka internetowa kompatybilna co najmniej ze standardami HTML 4 oraz CSS 2.0 z włączoną obsługą tzw. ciasteczek (cookies), umożliwiająca prawidłowe wyświetlanie dokumentów HTML Serwisu,
  • 3)  program pocztowy zgodny z protokołem POP3/SMTP.
 3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

Rozdział III Zakres i ceny świadczonych Usług

§ 5

 1. Usługodawca świadczy Usługi marketingu internetowego polegające na sprzedaży powierzchni reklamowych w Serwisie prezentujących profile biznesowe przedsiębiorstw w następujących pakietach:
  • 1)  Pakiet podstawowy, w którym profil biznesowy przedsiębiorstwa zawiera:
   1. a)  nazwę i dane teleadresowe firmy,
   2. b)  przypisanie firmy do maksymalnie 3 kategorii branżowych,
   3. c)  opis działalności firmy lub jej oferty handlowej
   4. d)  aktywny link do strony internetowej i aktywny link adresu poczty elektronicznej,
   5. e)  lokalizację siedziby firmy na mapie Google,
   6. f)  tagi (słowa kluczowe) opisujące firmę i jej działalność, umożliwiające dodarcie do profilu przedsiębiorstwa poprzez wyszukiwarkę firm Serwisu.
  • 2)  Pakiet rozszerzony, w którym profil biznesowy przedsiębiorstwa otrzymuje wyższy listing w wynikach wyszukiwania w Serwisie i zawiera wszystkie elementy pakietu podstawowego oraz dodatkowo:
   1. a)  logo firmy,
   2. b)  promowanie profilu biznesowego na stronie głównej Serwisu,
  • 3)  Pakiet premium, w którym profil biznesowy przedsiębiorstwa otrzymuje najwyższy listing w wynikach wyszukiwania w Serwisie i zawiera wszystkie elementy pakietu podstawowego oraz dodatkowo:
   1. a)  logo firmy,
   2. b)  galerię fotografii,
   3. c)  promowanie profilu biznesowego na stronie głównej Serwisu,
   4. d)  link sponsorowany.
 2. Usługodawca prowadzi dodatkowo sprzedaż banerów reklamowych znajdujących się na stronach Serwisu.
 3. Zakres funkcjonalny Usług może ulegać modyfikacjom w związku z ich rozwojem. Informacje o modyfikacjach są publikowane w Serwisie i nie stanowią zmiany Regulaminu.

§ 6

 1. Dane do profilu biznesowego firmy, w tym mapkę lokalizacji i fotografie, dostarcza Usługobiorca.
 2. Wyszukiwanie firm posiadających zarejestrowane w Serwisie profile biznesowe odbywa się według słów kluczowych oraz według branży.

§ 7

 • Ceny Usług określa Cennik Usług będący załącznikiem nr 1 do Regulaminu a zawarte w nim ceny podawane są w złotych polskich i wartości netto (bez podatku VAT). Do publikowanych cen netto doliczony będzie podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT. Cena wykupionej przez Usługobiorcę Usługi nie może ulec zmianie w okresie związania stron Umową.

Rozdział IV Rejestracja, założenie Konta, zawarcie Umowy i płatności za Usługi

§ 8

 1. Bezpłatna rejestracja w Serwisie następuje poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza rejestracyjnego, po czym Usługodawca utworzy dla Użytkownika Konta w Serwisie unikalne Konto o nazwie będącej podanym przy rejestracji adresem poczty elektronicznej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy utworzenia Konta, jeśli podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej będzie błędny, fałszywy lub tymczasowy.

§ 9

 1. Umowa uważana jest za zawartą z chwilą wysłania wypełnionego przez Usługobiorcę Formularza zakupu Usługi i zaakceptowania postanowień Regulaminu stanowiącego integralną część zawartej Umowy. Zawarcie Umowy w ten sposób nie wymaga konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 2. Umowa może być zawarta w sposób określony w ust. 1 także poprzez Telesprzedaż, gdzie czynności związane wypełnieniem i wysłaniem Formularza zakupu Usługi w imieniu Usługobiorcy wykonuje konsultant Telesprzedaży. Dopuszcza się złożenie poprzez pocztę elektroniczną lub telefaks dyspozycji Usługobiorcy do zawarcia Umowy i wypełnienia Formularza zakupu Usługi w imieniu Usługobiorcy przez konsultanta Telesprzedaży.
 3. Umowa może być zawarta również poprzez sporządzenie i zawarcie odrębnej umowy w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie Usługodawcy lub w siedzibie Usługobiorcy. Regulamin stanowi wówczas załącznik do Umowy.
 4. Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy i wygasa po upływie tego czasu.
 5. Usługobiorca wysyłając Formularz zakupu usługi lub zlecając jego wypełnienie konsultantowi Telesprzedaży oświadcza, że podane dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, że jest uprawniony do zawarcia Umowy i zapoznał się z Regulaminem oraz ,że zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty opłacenia przez Usługobiorcę zakupionych usług.
 7. W czasie trwania Umowy Usługobiorca może wykupić dowolną Usługę dodatkową składając Usługodawcy odpowiednią dyspozycję telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną. Zwiększenie zakresu świadczonych na rzecz Usługobiorcy usług nie stanowi zmiany Umowy

§ 10

 1. Zapłata za Usługi następuje przelewem na rachunek Usługodawcy podany w fakturze VAT, w terminie zakreślonym w tej fakturze, nie krótszym niż 7 dni. Usługodawca po uzgodnieniu z Usługobiorcą może przyjąć płatność z Faktury VAT przesłanej Usługobiorcy przesyłką pocztową lub kurierską za pobraniem.
 2. Faktury VAT w formie papierowej wystawiane są bez podpisu odbiorcy i doręczane Usługobiorcy pocztą lub kurierem na adres jego siedziby lub w formie elektronicznej z zastosowaniem postanowień ust. 4.
 3. Jeżeli Usługobiorca nie zgłosi Usługodawcy wyraźnego sprzeciwu, Usługodawca może wystawiać Faktury VAT w formie elektronicznej i doręczać je Usługobiorcy na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji Konta.

Rozdział V Warunki świadczenia Usług i korzystanie z Usług

§ 11

 1. Usługodawca świadczy Usługi na warunkach określonych w Regulaminie lub w indywidualnej Ofercie, jeśli taka została złożona Usługobiorcy i przez niego przyjęta.
 2. Serwis jest dostępny przez całą na dobę, 7 dni w tygodniu. Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do Serwisu w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowych konserwacji. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu, Usługodawca ma prawo bez wcześniejszego powiadomienia do czasowego zaprzestania świadczenia lub ograniczenia Usług w celu wykonania prac przywracających bezpieczeństwo i stabilność Systemu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wyłączenia Usług w całości lub w części oraz zablokowania dostępu do Konta lub jego usunięcia, a także do rozwiązania Umowy, w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu przez Usługobiorcę.

§ 12

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.
 2. Usługobiorca zamieszczając w Serwisie znaki towarowe, logotypy, fotografie i teksty oświadcza, że posiada do nich odpowiednie prawa autorskie a ich wykorzystanie nie narusza praw osób trzecich oraz udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, do wykorzystania w Serwisie zamieszczanych materiałów, obejmującej prawo do utrwalania, zwielokrotniania techniką zapisu, wprowadzania do pamięci i włączania do zbioru danych oraz powszechne udostępnianie w sieci Internet.
 3. Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązany jest do:
  • 1)  nie publikowania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osób trzecich,
  • 2)  nie podejmowania działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu,
  • 3)  nie wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami, a ponadto w sposób naruszający uzasadniony interes Usługodawcy lub prawa osób trzecich.

§ 13

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysyłania na adres elektroniczny Usługobiorcy komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług i wykonywaniem Umowy.
 2. Usługodawca jest zobowiązany do otrzymania zgody Usługobiorcy na wysyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych na podany adres elektroniczny Usługobiorcy. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji przy rejestracji Konta, lub w terminie późniejszym, i udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
 3. Usługobiorca zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym w rozumieniu art. 8 ust.1 pkt 3b ustawy o ś.u.d.e
 4. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych od Usługodawcy. Rezygnacja z otrzymywania informacji handlowych nie ma wpływu na bieg zawartej Umowy o świadczenie Usług.

Rozdział VI Rozwiązanie Umowy

§ 14

 1. Umowa rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki została zawarta.
 2. Poza przypadkiem określonym w ust. 1 Umowa może być rozwiązana w sposób i na zasadach przewidzianych w Regulaminie, a także:
  • 1)  przez Usługobiorcę ze skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem prawa do zwrotu równowartości opłaconych a niezrealizowanych Usług, w przypadku zawinionego przez Usługodawcę braku przez 14 kolejnych dni dostępu do Serwisu i Usług lub rażącego naruszenia warunków Umowy lub Regulaminu przez Usługodawcę,
  • 2)  przez Usługodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku pozostawania przez Usługobiorcę w zwłoce z zapłatą za Usługi powyżej 30 dni lub rażącego naruszenia przez Usługobiorcę warunków Umowy lub Regulaminu.

Rozdział VII Odpowiedzialność

§ 15

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy wyłącznie za rzeczywistą szkodę wyrządzoną niewykonaniem lub zawinionym wadliwym wykonaniem Usługi.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • 1)  przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania Systemów będących poza wpływem Usługodawcy,
  • 2)  problemy bądź ograniczenia techniczne oprogramowania i sprzętu Usługobiorcy oraz skutki działania programów destrukcyjnych (np. wirusów) w infrastrukturze informatycznej Usługobiorcy,
  • 3)  treści udostępniane przez Usługobiorców w Serwisie oraz treść i zakres wiadomości wymienianych pomiędzy Usługobiorcą a osobami trzecimi,
  • 4)  szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu i Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji

§ 16

 1. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność wobec Usługodawcy do wysokości szkody wyrządzonej działaniem sprzecznym z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami, w tym za działania osób trzecich korzystających z Serwisu lub Usług z upoważnienia Usługobiorcy lub na jego zlecenie.
 2. Usługobiorca, który udostępnia osobom trzecim dane dostępu do Konta lub Usług działa wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 3. W przypadku, gdy złożone przez Usługobiorcę oświadczenie, o którym mowa w § 12 ust. 2, okaże się w całości lub części nieprawdziwe, Usługobiorca zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich oraz pokryć Usługodawcy szkody i koszty związane z roszczeniami tych osób.

Rozdział VIII Postępowanie reklamacyjne

§ 17

 1. Usługobiorca ma prawo wnosić reklamacje w sprawach dotyczących realizacji i jakości Usług oraz domagać się poprawienia ich w odpowiednim czasie lub obniżenia ceny. Reklamacje należy składać na adres siedziby Usługodawcy lub pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@tredos.pl w tytule wiadomości wpisując „Reklamacja”. Prawidłowo złożona reklamacja powinna mieć formę pisemną i zawierać, co najmniej:
  • 1)  oznaczenie Usługobiorcy, jego adres do doręczeń, nr telefonu oraz adres poczty elektronicznej,
  • 2)  numer umowy i oznaczenie usługi, której reklamacja dotyczy,
  • 3)  okoliczności uzasadniające reklamację,
  • 4)  określenie żądania Usługobiorcy w związku z reklamowaną usługą.
 2. Prawidłowo złożone reklamacje rozpatruje Usługodawca w najszybszym możliwym terminie. Decyzję o wyniku rozpatrzenia reklamacji doręcza się Usługobiorcy w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana przez Usługodawcę.

Rozdział IX Ochrona danych osobowych

§ 18

 1. Usługodawca nie przetwarza danych osobowych Użytkowników do chwili dokonania rejestracji w Serwisie i przystąpienia do procedury zawierania Umowy
 2. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych może dotyczyć wyłącznie danych podanych dobrowolnie przez Usługobiorcę niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy oraz w celu wystawienia faktury za Usługi.
 3. Usługodawca określa dane, które są niezbędne do świadczenia określonej Usługi, przy czym zakres tych danych nie przekracza zakresu powszechnie dostępnych danych Usługobiorcy ujawnionych w rejestrach publicznych (CEIDG, KRS).
 4. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, który jako administrator tych danych dba o ich bezpieczeństwo oraz zapewnia osobom udostępniającym swoje dane realizację uprawnień wynikających z ustawy o o.d.o.
 5. Po zakończeniu korzystania z Usług przez Usługobiorcę, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych Usługobiorcy, za wyjątkiem danych dopuszczonych do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub Umowy oraz danych, które są niezbędne do rozliczeń i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usług.
 6. Usługodawca nie wykorzystuje zgromadzonych danych do przesyłania niezamówionych informacji handlowych.

§ 19

 • Usługodawca informuje, że rozmowy telefoniczne podczas kontaktu z konsultantem Telesprzedaży mogą być rejestrowane, po uprzednim poinformowaniu rozmówcy o fakcie nagrywania rozmowy oraz dopełnieniu przez obowiązku informacyjnego określonego w art. 24 ustawy o o.d.o. Do danych zgromadzonych w ten sposób stosuje się postanowienia § 18 Regulaminu.

Rozdział X Prawa własności intelektualnej

§ 20

 1. Wszelkie prawa do Baz Danych Serwisu przysługują Usługodawcy. Przyjęty w Serwisie układ prezentowania treści oraz design stanowią samoistny przedmiot ochrony prawnej i autorskiej.
 2. Użytkownicy mają dostęp do danych zgromadzonych w Bazie Danych poprzez Wyszukiwarkę. Udostępnione dane nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego oraz nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub włączenia do innej bazy danych oraz innego publicznego rozpowszechniania.
 3. Usługodawca informuje, że Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia oraz grafikę. Użytkownicy Serwisu upoważnieni są do nieodpłatnego korzystania z treści Serwisu poprzez wyświetlenie jej na ekranie monitora i zapis na dysku komputera wyłącznie w celach użytku osobistego. Wszelkie inne formy wykorzystania treści, w szczególności powielanie, modyfikowanie, publikowanie i rozpowszechnianie, bez uprzedniej pisemnej zgody uprawnionego podmiotu są zabronione.

Rozdział XI Postanowienia końcowe

§ 21

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia praw do Serwisu na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których Usługobiorcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
 2. Usługodawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu. Wprowadzone zmiany stają się skuteczne po upływie 7 dni od chwili ich ogłoszenia w Serwisie. Zmiany Regulaminu nie będą skuteczne wobec Umów zawartych przed datą ogłoszenia zmian. Umowy te podlegają postanowieniom Regulaminu obowiązującym w dniu ich zawarcia.
 3. Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy KC oraz ustawy o ś.u.d.e.; oraz ustawy o o.d.o.
 4. Spory wynikające z zawartej Umowy winny być rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze porozumienia się Stron i osiągnięcia ugody pozasądowej, a w przypadku, gdy osiągnięcie ugody nie jest możliwe lub jedna ze stron zechce poddać bez zwłoki rozstrzygnięcie sporu przez sąd powszechny, rozstrzygane będą przez sądy powszechne według właściwości zgodnej z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego (Dz. U.1964 nr 43 poz. 296 z późn. zm.).

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2013 roku.

Polityka

Polityka prywatności ma na celu ochronę danych osób korzystających ze strony www.tredos.pl.

Prywatność Użytkowników jest dla firmy TREDOS bardzo ważna, dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników serwisu www.tredos.pl, zwanego dalej Serwisem. Firma TREDOS chroni dane swoich Użytkowników, dlatego też dane zbierane i przetwarzane na potrzeby naszej firmy są bezpieczne.

Polityka prywatności zawarta na tej stronie opisuje:

 • rodzaje gromadzonych informacji,

 • przeznaczenie/wykorzystanie gromadzonych informacji,

 • prawo wglądu, modyfikacji i usunięcia danych.

Celem niniejszej Klauzuli ochrony prywatności jest przedstawienie informacji na temat sposobu pozyskiwania danych osobowych w trakcie użytkowania Serwisu oraz sposobów pozyskiwania innych informacji dotyczących działań prowadzonych w Serwisie bez identyfikacji poszczególnych Użytkowników; sposobu wykorzystania, przetwarzania i udostępniania zebranych informacji; oraz praw Użytkownika dotyczących sposobów zbierania i wykorzystania tych informacji. Naszym celem jest przetwarzanie udostępnionych nam danych osobowych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności oraz zapewnienie Użytkownikom Serwisu informacji i możliwości wyboru, jak również uzyskanie zgody odnośnie przetwarzania ich danych w celu prowadzenia bezpośrednich akcji marketingowych, zapewnienia bezpieczeństwa, integralności danych, dostępu oraz wprowadzania w życie przepisów odnośnie danych osobowych.


Zachęcamy odwiedzających nasz Serwis do zapoznania się z niniejszą Polityką prywatności.

Korzystając z Serwisu www.tredos.pl akceptujesz zasady opisane w tym dokumencie.


Użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi do czasu dokonania rejestracji konta. Informacje zawarte w logach systemowych, wykorzystywane są przez nas lub inne uprawnione podmioty wyłącznie w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych niezbędnych dla funkcjonowania Serwisu.


Dane osobowe, to informacje umożliwiające identyfikację tożsamości danej osoby, niezależnie lub w powiązaniu z innymi posiadanymi przez nas danymi.


Rodzaje gromadzonych informacji

Zbierane przez nas informacje o Użytkownikach Serwisu służą jak najlepszemu zaspokojeniu potrzeb Użytkowników. Zbieramy następujące rodzaje informacji:

 • Informacje podane przez Użytkownika: Informacje, które Użytkownik nam powierza, mogą zawierać dane osobowe, takie jak adres email, imię, nazwisko, adres, numer telefonu. Wszystkie te dane są podawane dobrowolnie w procesie rejestracji i przy zakupie oferowanych przez nas usług, wyłącznie przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Firma TREDOS określa dane, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia Usług, przy czym zakres tych danych nie przekracza zakresu powszechnie dostępnych danych Usługobiorcy ujawnionych w rejestrach publicznych (CEIDG, KRS).

 • Informacje zbierane automatycznie: Zbieramy i przechowujemy dane dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Zbierane dane są wykorzystywane w celu dostarczenia usług na najwyższym poziomie. Zbierane dane to:

  • Adres IP używany przez Użytkownika, czyli numer interfejsu sieciowego gromadzony w logach systemowych serwera – w celach statystycznych. Dane o adresie IP nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie fizycznego urządzenia, a co za tym idzie Użytkownika, gdyż w niektórych przypadkach adres ten może się dowolnie zmieniać lub użytkowane urządzenie może być wykorzystywane przez wielu Użytkowników, to również utrudnia jednoznaczną identyfikację.

  • Lokalizacja, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów;

  • Odwiedzane przez Użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach statystycznych;

  • Wpisywane przez Użytkownika w wyszukiwarkę frazy wyszukiwania – w celu ułatwienia Użytkownikowi przeprowadzania kolejnych wyszukiwań;

  • Oglądane przez Użytkownika profile biznesowe firm będących naszymi Klientami – w celach statystycznych oraz informacyjnych, np. do budowania rankingów popularności firm w Serwisie.

 • Informacje zbierane automatycznie przez inne systemy: Serwis umożliwia zbieranie danych o aktywności Użytkownika na stronach Serwisu obcym systemom w celach statystycznych (np. Google Analytics, Gemius Traffic), reklamowych (np. Google AdSense, AdOcean) lub oferowania dodatkowych funkcjonalności (np. przycisk „Lubię to!” serwisu Facebook.com).


Wykorzystanie „ciasteczek”

„Ciasteczka” to pliki tekstowe (cookies) zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Użytkownika, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Użytkownika na stronach Serwisu. „Ciasteczka” są wykorzystywane w celu identyfikowania Użytkownika i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Serwisie. Pliki Cookies nie przechowują Twoich danych osobowych.


W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

W sekcji pomocy przeglądarek znajdują się instrukcje jak wyłączyć zapisywanie „ciasteczek” na dysku Twojego urządzenia końcowego.

Jednocześnie informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.


Serwis TREDOS.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;


W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

  • Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  • „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.


W Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.


Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z nami partnerów i reklamodawców.Informacje zawarte w logach dostępowych
Zbieramy informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów naszych Serwisów internetowych, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej Użytkowników. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, możemy zostać zobowiązani do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.


Udostępnianie informacji innym podmiotom

W przypadku Użytkowników, którzy podali swoje dane osobowe i wyrazili zgodę na ich przetwarzanie, mamy prawo przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu marketingu usług własnych oraz marketingu bezpośredniego realizowanego inną drogą niż za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane przez nas innym podmiotom w celu badania rynku oraz określania zachowań i preferencji Użytkowników.

Firma TREDOS wykorzystuje dane osobowe Użytkownika do celów przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od firmy lub partnerów biznesowych wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie. Zgoda ta może być w dowolnym momencie wycofana przez Użytkownika.

Nie udostępniamy danych osobowych Użytkowników, a w szczególności adresów email, w innych przypadkach lub innym podmiotom, niż określone powyżej.


Bezpieczeństwo informacji

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji zbieranych lub powierzanych przez Użytkownika.


Odpowiedzialność

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści publikowane przez firmy i osoby trzecie oraz za treści znajdujące się na serwisach niebędących własnością firmy TREDOS, do których linki mogą znajdować się w w/w treściach.


Możliwości wyboru

Zakładanie konta nie jest wymagane, aby można było korzystać z wyszukiwarki firm oraz wykorzystywać dane zgromadzone w Serwisie.


Prawo wglądu, modyfikacji i usunięcia danych

Wszystkie osoby, które przekazują nam swoje dane poprzez strony Serwisu za pomocą formularzy mają prawo wglądu, weryfikacji oraz modyfikacji danych, a także ich usunięcia zgodnie z postanowieniami ustaw: z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz.  926 z późn. zm.) oraz z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).


Ochrona osób niepełnoletnich

Niniejsza witryna internetowa nie jest przeznaczona ani przygotowana do użytku przez osoby niepełnoletnie. Jeżeli Użytkownik nie jest osobą pełnoletnią nie może zawierać wiążących prawnie umów oraz nie może korzystać z niniejszej witryny internetowej bez nadzoru osoby dorosłej.


Ważne informacje

Firma TREDOS zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikom istotnych z punktu widzenia prawnego, technicznego bądź organizacyjnego informacji związanych z funkcjonowaniem usług.


Niniejsza polityka prywatności jest zbiorem zasad, którymi kieruje się firma TREDOS udostępniając Użytkownikom Serwis do korzystania, i ma wyłącznie charakter informacyjny. Szczegółowo zasady postępowania firmy TREDOS w zakresie gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych osobowych osób fizycznych uregulowane zostały w Regulaminie publikowanym w Serwisie.